کارشناسی اصالت سکه های بانکی

تشخیص اصالت سکه توسط کارشناسان مجرب

سامانه تاهو
تشخیص اصالت هوشمند سکه

کارشناسان تشخیص اصالت سکه

  • محسن دریایی 
  • محمد ابریشمی 
  • عماد سعیدی

کارشناسی سکه

کارشناسی سکه

افراد مجربی که اصالت سکه های بانکی را احراز و تایید نمایند 

کارشناسی سکه های بورسی 

بسیاری از افراد هنگام تحویل سکه های بورسی خود از کارگزاران مربوطه با کارشناسی سکه از اصالت سکه خود اطمینان حاصل می نمایند 

هزینه کارشناسی سکه

هزینه کارشناسی و بازرسی هر سکه به صورت توافقی