خرید قیمت شمش طلا

شمش طلا پارسیس

شمش طلا پارسیس  با خلوص ۹۹۹

قیمت ها به صورت تقریبی می باشد

شمش طلا با پک امنیتی

شمش طلا پارسیس ۱ گرمی

۴,۰۰۲,۰۰۰ تومان

شمش طلا پارسیس ۲٫۵ گرمی

۹,۶۸۵,۰۰۰ تومان

شمش طلا پارسیس ۵ گرمی

۱۹,۰۹۴,۰۰۰ تومان

شمش طلا پارسیس ۱۰ گرمی

۳۸,۰۲۸,۰۰۰ تومان

شمش طلا پارسیس ۱ اونسی

۱۲۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا پارسیس ۱۰۰ گرمی

۳۶۳,۳۶۶,۰۰۰ تومان

شمش طلا پارسیس ۲۵۰ گرمی

۹۰۶,۵۱۳,۰۰۰ تومان

شمش طلا پارسیس ۵۰۰ گرمی

۱,۸۰۴,۴۶۹,۰۰۰ تومان

قیمت شمش طلا پارسیس (۹۹۹)

شمش ۱ گرمی پارسیس ۴,۰۰۲,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۲,۰۰۰ تومان
شمش ۲٫۵ گرمی پارسیس ۹,۶۸۵,۰۰۰ تومان
۹,۶۸۵,۰۰۰ تومان
شمش ۵ گرمی پارسیس ۱۹,۰۹۴,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۹۴,۰۰۰ تومان
شمش ۱۰ گرمی پارسیس ۳۸,۰۲۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۲۸,۰۰۰ تومان
شمش ۱ اونسی پارسیس ۱۲۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان
شمش ۱۰۰ گرمی پارسیس ۳۶۳,۳۶۶,۰۰۰ تومان
۳۶۳,۳۶۶,۰۰۰ تومان
شمش ۲۵۰ گرمی پارسیس ۹۰۶,۵۱۳,۰۰۰ تومان
۹۰۶,۵۱۳,۰۰۰ تومان
شمش ۵۰۰ گرمی پارسیس ۱,۸۰۴,۴۶۹,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۴,۴۶۹,۰۰۰ تومان

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی یگ گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی یگ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی دو و نیم گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۲٫۵ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی پنج گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۵ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی ده گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۱۰ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی نیم اونسی  با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۰٫۵ اونس از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی بیست گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۲۰ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی یک اونسی  با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۱ اونس از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی ۵۰ گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی پنجاه گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی ۱۰۰ گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی صد گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش طلا یک کیلویی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

اصالت تمامی شمش های طلا سوئیسی در تمامی اوزان توسط صرافی سکه زکوین تضمین میشود.

تمامی مسکوکات طلا و شمش های سوئیسی به فروش رسیده برای مشتریان با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه طلا و جواهر و سکه تهران صادر میگردد و مشتریان از این بایت دارای اطمینان خاطر میباشند.

صرافی سکه زکوین دارای جواز از اتحادیه طلا ، سکه و صراف تهران میباشد.